O škole

Základní škola Mikulov, Valtická, má dvě budovy – s 1. a 2. stupněm na ulici Valtická 3 a pouze s 1. stupněm na ulici Pavlovská 52. Každá z budov má svá specifika, ale na obou se snažíme o pohodu, která je pro nás i pro naše žáky velmi důležitá.


Netradiční zápis do 1. třídy

K pohodovému vstupu dítěte do školy jistě přispívá netradiční zápis do 1. třídy, není to žádné zkoušení, ze kterého by mělo mít dítě strach, ale naopak by tento, pro některé první kontakt se školou, měl být plný her, překvapení a příjemných zážitků, které si budoucí prvňáčci odnesou spolu se spoustou upomínkových předmětů. Snažíme se o nenásilný, pozvolný přechod dětí ze zejména hravých činností doma a v mateřské škole na pravidelný režim a činnosti ve škole.

Pracujeme nově a netradičně

Děti se učí již od první třídy anglický jazyk. Snažíme se zařazovat nové, netradiční metody a formy práce, jako jsou např. komunikativní kruh, skupinová práce, prvky tvořivé školy, prvky daltonského plánu, projektové vyučování, kooperativní učení, brainstorming, velmi se nám osvědčuje učení zpěvem nebo pohybem, klademe velký důraz na environmentální výchovu, máme možnost učit se v přírodě, využíváme nová sportovní hřiště apod.

Učíme děti vyhledávat a zpracovávat různé informace. K tomu nám pomáhají encyklopedie, netradiční učební pomůcky a v neposlední řadě také počítače, které jsou ve všech třídách, s řadou výukových programů a s přístupem na internet. Velmi oblíbená a zajímavá je pro naše žáky práce s interaktivní tabulí.

Individuální přístup

Snažíme se uplatňovat individuální přístup k žákům. Vycházíme z toho, že každý je jedinečná osobnost, má individuální schopnosti i nedostatky, jinou míru znalostí, sociálního cítění, vyrůstá v jiných rodinných podmínkách. Snažíme se rozvíjet a podporovat žáky nadané, kteří vyžadují podrobnější informace a náročnější úkoly. Hledáme také nejúčinnější prostředky jak pomoci eliminovat problémy u dětí se specifickými poruchami učení a chování. Těmto dětem se věnují také naše speciální pedagožky.


Družina, kroužky, knihovna

Dětem je k dispozici ranní družina od 6:30 hodin. Odpolední pak do 16:00 hodin. Školní svačiny, velkou 20 minutovou přestávku mohou trávit děti na školní zahradě a školním hřišti. Po vyučování nabízíme dětem řadu kroužků – sportovní, taneční, výtvarný, čtenářský, klub zábavné logiky, fyzikální hrátky, hudební a florbal. Děti mají možnost navštěvovat žákovskou knihovnu apod. Abychom dětem zpestřili pobyt ve škole, organizujeme pro ně spoustu akcí.

Letošní školní rok nás provází projekt nazvaný „Škola kouzel“, který nám pomáhá hledat cestu dětí ke knížkám. Tradičními akcemi jsou pouštění draků, lyžařský kurz v Němčičkách, zimní škola v přírodě v Krkonoších, vždy tematicky zaměřený barevný týden a letní škola v přírodě, podzimní sběr kaštanů, kterým vedeme děti k ochraně lesů a zároveň pro ně můžeme za vydělané peníze nakoupit výtvarné potřeby a další věci pro zpestření výuky.

Rodiče a škola

Abychom zapojili do dění školy také rodiče a rozvíjeli s nimi dobré vztahy, organizujeme pro ně a s nimi řadu odpoledních výtvarných dílen a sportovně naučných akcí. Nejnavštěvovanější z nich jsou každoročně Vánoční dílny, kdy si děti mohou vyrobit drobný dárek pro své nejbližší nebo třídní vánoční besídky. Vyvrcholením a závěrem každého roku je červnová Zahradní slavnost. Vydáváme školní časopis – KAKTUS.

Naši žáci jsou úspěšní v mnoha soutěžích, některé sami organizujeme nebo jsme jejich spoluorganizátory.

Jak se nám daří vytvářet pohodovou atmosféru v našich školách se můžete sami přesvědčit na dnech otevřených dveří. Kdo to nestihne, může se přijít podívat kdykoliv. Rádi vás provedeme a zodpovíme vaše případné dotazy. Vlastní zkušenost je k nezaplacení.