Školní vzdělávací plán

ke stažení:


výňatek ze ŠVP:

Charakteristika školního vzdělávacího plánu

Zaměření školy

  • prohlubovat vzájemnou spolupráci s mateřskými školami
  • vyučovat cizí jazyky od 1. ročníku
  • pracovat s komunikační a výpočetní technikou
  • vytvářet podmínky pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení
  • nabízet volitelné předměty a zájmové útvary
  • využívat alternativní metody a formy výuky – daltonský plán

chceme navázat na dobré tradice naší školy a výsledky kterými se prezentuje na veřejnosti a nadále rozvíjet spolupráci se všemi školskými zařízeními i zřizovatelem

preferujeme nenásilný a pozvolný přechod dětí z mateřské školy na pravidelný režim a činnosti ve škole

naší snahou je učit žáky znalostem a dovednostem, které uplatní v běžném životě, to znamená vyžadovat méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení  se zaměřením na praxi

vést žáky k dodržování stanovených pravidel – školní řád, zásady bezpečnosti, pravidla silničního provozu

motivovat žáky ke spoluvytváření pravidel  – vzájemného soužití ve škole, ve třídě, ve skupině,  

zařazovat do výuky nové, netradiční, efektivní metody  a formy práce, např. komunikativní kruh, skupinová práce, prvky tvořivé školy, daltonského plánu, projektové vyučování, kooperativní učení, brainstorming, učení zpěvem nebo pohybem, učení v přírodě, kterými vedeme žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu

klást důraz na posílení výuky cizích jazyků, především anglického, které umožňují žákům široké uplatnění v rámci EU, snažíme se také prohlubovat spolupráci  s příhraničními školami

seznamovat žáky a naučit je využívat komunikační a informační technologie, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky ve všech předmětech, vést žáky k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu. Klademe velký důraz na environmentální výchovu.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

  • vést žáky k pochopení celoživotního vzdělávání
  • učit je vyhledávat a třídit potřebné informace
  • využití výukových programů a výpočetní techniky
  • uplatnění deduktivních metod, práce ve skupinách, řešením problémových úloh rozvíjet logické myšlení žáků
  • schopnost využít nabyté znalosti a dovednosti
  • rozvoj tvůrčího myšlení
  • žákům nabízíme různé zdroje informací – knihy, internet, tisk
  • organizujeme pro žáky řadu exkurzí
  • zařazujeme do výuky metody brainstormingu, myšlenkové mapy
  •  společně se žáky se zúčastňujeme plošného srovnávacího testování vědomostí a dovedností žáků ZŠ
  • vedeme žáky k využívání mezipředmětových vztahů
  • vytváříme podmínky pro prostředí podnětné pro experiment, improvizaci, podporuje činnostní učení

Kompetence k řešení problémů

  • organizujeme práce ve skupinách nebo samostatně na krátkodobých i dlouhodobých projektech
  • vedeme žáky k prezentaci projektů
  • diskuse nad nezdarem při řešení problémů
  • správně nacházet a formulovat problém
  • při řešení problémů využití metody skupinové práce
  • řešení  běžných životních problémů a hledání různých variant řešení
  • práce s žáky metodami moderované diskuse, aktivní konstrukce poznatku a dedukce
  • sebekontrola a sebehodnocení žáků a zdokonalování jejich práce
  • schopnost kriticky hodnotit práci vlastní i druhých
  • laboratorní práce
  • aktivní účast na třídnických hodinách
  • účast na olympiádách a soutěžích
  • řešení strategických a skupinových úkolů v terénu, ŠvP, branný den

Kompetence komunikativní

  • diskuse nad řešením problémových úloh
  • vzájemná komunikace a kooperace
  • respekt k názoru druhých při každodenní komunikace mezi žáky navzájem i mezi žáky a vyučujícími
  • vést žáky v písemném projevu k formulaci myšlenek v logickém sledu
  • referáty, písemné zápisy, grafické prezentační programy
  • návštěva kulturních zařízení
  • využití nejrůznějších médií, práce s odbornou literaturou, vyhledávání a zpracování informací na PC a jejich aplikace při řešení konkrétních úkolů
  • rozvoj komunikační schopnosti v cizím jazyce – didaktické hry, psaní dopisů, e-mailů
  • kooperativní výuka
  • široká škála aktivit při školním klubu

Kompetence sociální a personální

  • pomocí skupinové práce vést žáky ke spolupráci v kolektivu a týmové práci
  • rozvoj systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti
  • využití aktivizačních metod, relaxačních chvilek a osobního pozitivního přístupu – vést k vytváření duševní, tělesné a sociální pohody
  • učit žáky poskytnout pomoc a sami o ni požádat
  • schopnost střídat role ve skupině
  • vytvářet žebříček hodnot
  • pěstovat u žáků zdravé sebevědomí a dovednost realisticky zhodnotit své schopnosti
  • učit se ovládat své jednání a chování, sebeuspokojení a sebeúcta
  • vést žáky k odpovědnosti za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání i rozhodování
  • vhodně uplatňovat svá práva
  • uvědomovat si také své povinnosti a jejich plnění
  • posilovat kladný vztah a úctu k rodičům, upevňovat rodinné vztahy
  • vést k úctě i k ostatním lidem
  • vést žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování
  • organizování vícedenních pobytů žáků – ŠvP, lyžařský kurz, výlety
  • společné vytváření pravidel ve třídě
  • organizování besed v rámci programu prevence sociálně patologických jevů
  • snažit se klást důraz na toleranci a respekt k odlišnostem

Kompetence občanské

  • organizování zahraničních zájezdů
  • návštěva divadelních a filmových představení, účast na kulturních akcích
  • povídání o člověku, jeho potřebách a odlišnostech
  • vést žáky k respektování příslušníku jiných ras
  • využití dramatické výchovy, adaptačních programů, skupinové práce
  • dodržování právních norem i stanovených pravidel
  • diskuse s žáky o jejich právech i povinnostech
  • využití mezipředmětových vztahů
  • projekty ke globálním i lokálním ekologickým problémům
  • diskuse o problémech životního prostředí
  • třídění odpadu, vést k šetrnému zacházení s neobnovitelnými zdroji
  • vést žáky ke sledování aktuálního dění

Kompetence pracovní

  • vytvářet a upevňovat pracovní návyky
  • vést žáky k šetrnému chování k přírodním zdrojům – sběr papíru, šetření energiemi
  • péče o čistotu a pořádek ve škole i v jejím okolí
  • rozhodování o svém budoucím povolání, poznávání svých schopností – besedy, diskuse
  • praktická práce nad konkrétními úkoly, upevňování dovedností v oblasti plánování a způsobů dosahování cílů
  • dbát na dodržování bezpečnostních zásad, vštěpovat návyk ochrany svého zdraví
  • umět požádat o pomoc i ji sám poskytnout, skupinová práce
  • využití ICT ve výuce
  • podpora tvořivé manuální činnosti – výtvarné dílny