Školní vzdělávací plán

ke stažení:


výňatek ze ŠVP:

Charakteristika školního vzdělávacího plánu

Zaměření školy

 • prohlubovat vzájemnou spolupráci s mateřskými školami
 • vyučovat cizí jazyky od 1. ročníku
 • pracovat s komunikační a výpočetní technikou
 • vytvářet podmínky pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení
 • nabízet volitelné předměty a zájmové útvary
 • využívat alternativní metody a formy výuky – daltonský plán

chceme navázat na dobré tradice naší školy a výsledky kterými se prezentuje na veřejnosti a nadále rozvíjet spolupráci se všemi školskými zařízeními i zřizovatelem

preferujeme nenásilný a pozvolný přechod dětí z mateřské školy na pravidelný režim a činnosti ve škole

naší snahou je učit žáky znalostem a dovednostem, které uplatní v běžném životě, to znamená vyžadovat méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení  se zaměřením na praxi

vést žáky k dodržování stanovených pravidel – školní řád, zásady bezpečnosti, pravidla silničního provozu

motivovat žáky ke spoluvytváření pravidel  – vzájemného soužití ve škole, ve třídě, ve skupině,  

zařazovat do výuky nové, netradiční, efektivní metody  a formy práce, např. komunikativní kruh, skupinová práce, prvky tvořivé školy, daltonského plánu, projektové vyučování, kooperativní učení, brainstorming, učení zpěvem nebo pohybem, učení v přírodě, kterými vedeme žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu

klást důraz na posílení výuky cizích jazyků, především anglického, které umožňují žákům široké uplatnění v rámci EU, snažíme se také prohlubovat spolupráci  s příhraničními školami

seznamovat žáky a naučit je využívat komunikační a informační technologie, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky ve všech předmětech, vést žáky k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu. Klademe velký důraz na environmentální výchovu.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

 • vést žáky k pochopení celoživotního vzdělávání
 • učit je vyhledávat a třídit potřebné informace
 • využití výukových programů a výpočetní techniky
 • uplatnění deduktivních metod, práce ve skupinách, řešením problémových úloh rozvíjet logické myšlení žáků
 • schopnost využít nabyté znalosti a dovednosti
 • rozvoj tvůrčího myšlení
 • žákům nabízíme různé zdroje informací – knihy, internet, tisk
 • organizujeme pro žáky řadu exkurzí
 • zařazujeme do výuky metody brainstormingu, myšlenkové mapy
 •  společně se žáky se zúčastňujeme plošného srovnávacího testování vědomostí a dovedností žáků ZŠ
 • vedeme žáky k využívání mezipředmětových vztahů
 • vytváříme podmínky pro prostředí podnětné pro experiment, improvizaci, podporuje činnostní učení

Kompetence k řešení problémů

 • organizujeme práce ve skupinách nebo samostatně na krátkodobých i dlouhodobých projektech
 • vedeme žáky k prezentaci projektů
 • diskuse nad nezdarem při řešení problémů
 • správně nacházet a formulovat problém
 • při řešení problémů využití metody skupinové práce
 • řešení  běžných životních problémů a hledání různých variant řešení
 • práce s žáky metodami moderované diskuse, aktivní konstrukce poznatku a dedukce
 • sebekontrola a sebehodnocení žáků a zdokonalování jejich práce
 • schopnost kriticky hodnotit práci vlastní i druhých
 • laboratorní práce
 • aktivní účast na třídnických hodinách
 • účast na olympiádách a soutěžích
 • řešení strategických a skupinových úkolů v terénu, ŠvP, branný den

Kompetence komunikativní

 • diskuse nad řešením problémových úloh
 • vzájemná komunikace a kooperace
 • respekt k názoru druhých při každodenní komunikace mezi žáky navzájem i mezi žáky a vyučujícími
 • vést žáky v písemném projevu k formulaci myšlenek v logickém sledu
 • referáty, písemné zápisy, grafické prezentační programy
 • návštěva kulturních zařízení
 • využití nejrůznějších médií, práce s odbornou literaturou, vyhledávání a zpracování informací na PC a jejich aplikace při řešení konkrétních úkolů
 • rozvoj komunikační schopnosti v cizím jazyce – didaktické hry, psaní dopisů, e-mailů
 • kooperativní výuka
 • široká škála aktivit při školním klubu

Kompetence sociální a personální

 • pomocí skupinové práce vést žáky ke spolupráci v kolektivu a týmové práci
 • rozvoj systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti
 • využití aktivizačních metod, relaxačních chvilek a osobního pozitivního přístupu – vést k vytváření duševní, tělesné a sociální pohody
 • učit žáky poskytnout pomoc a sami o ni požádat
 • schopnost střídat role ve skupině
 • vytvářet žebříček hodnot
 • pěstovat u žáků zdravé sebevědomí a dovednost realisticky zhodnotit své schopnosti
 • učit se ovládat své jednání a chování, sebeuspokojení a sebeúcta
 • vést žáky k odpovědnosti za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání i rozhodování
 • vhodně uplatňovat svá práva
 • uvědomovat si také své povinnosti a jejich plnění
 • posilovat kladný vztah a úctu k rodičům, upevňovat rodinné vztahy
 • vést k úctě i k ostatním lidem
 • vést žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování
 • organizování vícedenních pobytů žáků – ŠvP, lyžařský kurz, výlety
 • společné vytváření pravidel ve třídě
 • organizování besed v rámci programu prevence sociálně patologických jevů
 • snažit se klást důraz na toleranci a respekt k odlišnostem

Kompetence občanské

 • organizování zahraničních zájezdů
 • návštěva divadelních a filmových představení, účast na kulturních akcích
 • povídání o člověku, jeho potřebách a odlišnostech
 • vést žáky k respektování příslušníku jiných ras
 • využití dramatické výchovy, adaptačních programů, skupinové práce
 • dodržování právních norem i stanovených pravidel
 • diskuse s žáky o jejich právech i povinnostech
 • využití mezipředmětových vztahů
 • projekty ke globálním i lokálním ekologickým problémům
 • diskuse o problémech životního prostředí
 • třídění odpadu, vést k šetrnému zacházení s neobnovitelnými zdroji
 • vést žáky ke sledování aktuálního dění

Kompetence pracovní

 • vytvářet a upevňovat pracovní návyky
 • vést žáky k šetrnému chování k přírodním zdrojům – sběr papíru, šetření energiemi
 • péče o čistotu a pořádek ve škole i v jejím okolí
 • rozhodování o svém budoucím povolání, poznávání svých schopností – besedy, diskuse
 • praktická práce nad konkrétními úkoly, upevňování dovedností v oblasti plánování a způsobů dosahování cílů
 • dbát na dodržování bezpečnostních zásad, vštěpovat návyk ochrany svého zdraví
 • umět požádat o pomoc i ji sám poskytnout, skupinová práce
 • využití ICT ve výuce
 • podpora tvořivé manuální činnosti – výtvarné dílny