Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace, Valtická 3, 692 01 Mikulov

Vyhlášení voleb do školské rady

Podle §167 školského zákona 561/2004 Sb., se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT-40610/2020-1 a podle Volebního řádu schváleného usnesením Rady města Mikulov se vyhlašují volby do Školské rady při Základní škole Mikulov, Valtická 3, příspěvkové organizace.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

  • tři členy školské rady jmenuje zřizovatel
  • tři členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci
  • tři členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

Termín a způsob voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

  • návrhy kandidátů budou přijímány v termínu od 20.09.2021 do 04.10.2021; návrh na kandidáta může být podán oprávněnou osobou elektronicky prostřednictvím školního systému Bakaláři, emailem na adresu předsedy volební komise Ing. Tomáše Vejmelky, tvejmelka@zsvaltickamikulov.cz;
  • ukončení přijímání návrhů kandidátů za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky bude 04.10.2021; seznam kandidátů bude do tří dnů zveřejněn na webu školy;
  • volby proběhnou v termínu od 11.10.2021 do 15.10.2021 formou online hlasování ve školním systému Bakaláři, popřípadě osobně vhozením hlasovacího lístku do volební urny.

Termín a způsob voleb z řad pedagogických pracovníků školy:

  • návrhy kandidátů, způsob jejich podání a vlastní volby proběhnou ve stejných termínech a stejnými způsoby jako v případě volby za zákonné zástupce

Vyhlášení výsledků voleb za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a za pedagogické pracovníky:

  • výsledky budou zveřejněny 19.10.2021 na webových stránkách a na úřední desce školy. Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.

K zajištění přípravy a průběhu voleb jmenuji volební komisi ve složení: Ing. Tomáš Vejmelka, Mgr. Krista Halamíčková, Bc. Veronika Cenková

V Mikulově 15.09.2021

Mgr. Rostislav Souchop, ředitel školy